X

Serwis Internetowy Portal Informacyjny używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z systemu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce RODO.
<Wróć

Regulaminy Portalu Informacyjnego

REGULAMIN

PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO

W TORUNIURozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Toruniu, wchodzącego w skład Internetowego Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Gdańskiej.

 2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu.

 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.

 4. Uruchomienie Portalu Informacyjnego ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Toruniu.Rozdział II

Definicje

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Portalu Informacyjnym – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem https://portal.gdansk.sa.gov.pl umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie, obejmujący swym działaniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku oraz sądy okręgowe i rejonowe działające w jego obszarze. Aktualna lista sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego dostępna jest w serwisie na podstronie „Wykaz sądów”

 2. Administratorze – rozumie się przez to podmiot prowadzący serwis internetowy Portal Informacyjny, którym jest Sąd Okręgowy w Toruniu z siedzibą przy ul. Piekary 51

 3. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Portalu Informacyjnego określający warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny, który jest dostępny pod adresem https://portal.gdansk.sa.gov.pl

 4. Użytkowniku – rozumie się przez to podmiot upoważniony i uprawniony w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności strony postępowania i ich pełnomocników, a także sędziów i prokuratorów, którzy przez akceptację Regulaminu oraz rejestrację i pozytywną weryfikację, uzyskali dostęp do funkcjonalności Portalu Informacyjnego.

 5. Loginie – rozumie się przez to nazwę jednoznacznie identyfikującą użytkownika Portalu Informacyjnego.

 6. Haśle – rozumie się przez to ciąg znaków znany wyłącznie użytkownikowi Portalu Informacyjnego, wymagany w procesie uwierzytelnienia.

 7. Sprawie – rozumie się przez to zestaw dokumentów, czynności i informacji o posiedzeniach udostępnianych użytkownikowi Portalu Informacyjnego na jego koncie.

 8. Podmiocie uprawnionym – rozumie się przez to podmiot upoważniony i uprawniony w myśl obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stronę postępowania, pełnomocnika strony postępowania, prokuratora lub sędziego.

 9. Punkcie informacyjnym - rozumie się przez to Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Toruniu.

 10. Weryfikacji użytkownika – rozumie się przez to proces przeprowadzany przez pracowników punktu informacyjnego sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego polegający na weryfikacji danych (w szczególności numeru PESEL, a w przypadku pełnomocnika profesjonalnego również numeru legitymacji potwierdzającej wykonywanie zawodu prawniczego), z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości, a wprowadzonymi przez osobę podczas wypełniania „Wniosku o rejestrację” w celu założenia konta.

 11. Aktywacji konta – rozumie się przez to czynności wykonywane przez pracownika punktu informacyjnego sądu objętego działaniem Portalu Informacyjnego. Aktywacja następuje po pomyślnie zakończonej weryfikacji podmiotu uprawnionego. Jej wynikiem jest wydruk potwierdzający złożenie poprawnych danych na „Wniosku o rejestrację konta” oraz informacje zawierające login i hasło, umożliwiające użytkownikowi dostęp do konta.

 12. Procesie publikacji – rozumie się przez to proces umożliwiający synchronizację danych pomiędzy wewnętrznymi systemami administratora a bazą serwisu.

 13. Koncie – rozumie się przez to dostępne dla użytkownika miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego administrator udostępnia użytkownikowi informacje o sprawach. Każdy z użytkowników posiada jedno konto obejmujące wszystkie sprawy, w których użytkownik jest podmiotem uprawnionym.

 14. Koncie pełnomocnika profesjonalnego – rozumie się przez to konto główne o rozszerzonej funkcjonalności, umożliwiające tworzenie kont zależnych.

 15. Koncie zależnym - rozumie się przez to konto powiązane z kontem głównym, posiadające ograniczony dostęp do wybranych spraw. Konto zależne tworzone jest przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego konto główne dla osób uprawnionych do dostępu do sprawy.

 16. Koncie sędziego - rozumie się przez to konto założone dla sędziego sądu objętego działaniem Portalu Informacyjnego.

 17. Koncie prokuratury – rozumie się przez to konto założone dla prokuratury.Rozdział III

Zasady korzystania z Portalu Informacyjnego

§ 3

 1. Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

 2. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna.

 3. Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

 4. Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności procesowej jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

 5. Dla konta sędziego dostęp do informacji możliwy jest w zakresie spraw prowadzonych w wydziale sądu, w którym pełni funkcję orzecznika. Konto dedykowane dla sędziego tworzone jest na wniosek sędziego przez administratora lub pracownika wydziału bez potrzeby uprzedniej rejestracji.

 6. Konto prokuratury obejmuje dostęp do informacji o sprawach, w której prokuratorzy danej prokuratury występują w charakterze oskarżyciela lub innego uczestnika postępowania. Konto dedykowane dla prokuratury tworzone jest dla danej prokuratury po złożeniu stosownego wniosku przez administratora lub pracownika wydziału bez potrzeby uprzedniej rejestracji.

 7. Każdy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.

 8. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).Rozdział IV

Rejestracja

§ 4

 1. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez wypełnienie „Wniosku o rejestrację konta”, dostępnego na stronie głównej serwisu.

 2. Rejestracja osoby fizycznej przebiega w następujący sposób:

 3. 1) Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

  2) Podanie danych osobowych wymienionych niżej, niezbędnych do identyfikacji użytkownika serwisu:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),

  3. numer dokumentu tożsamości,

  4. imię matki, imię ojca,

  5. data i miejsce urodzenia,

  6. numer PESEL,

  7. adres e-mail,

  8. numer legitymacji potwierdzającej wykonywanie zawodu prawniczego (w przypadku zaznaczenia opcji „pełnomocnik profesjonalny”).

  3) Fakultatywne podanie sygnatur spraw, które toczą się z udziałem użytkownika przed sądem, który objęty jest działaniem Portalu Informacyjnego.

  4) Uzupełnienie kodu z obrazka, znajdującego się na końcu „Wniosku o rejestrację konta”.

  5) Przyciśnięcie przycisku „Wyślij”, co powoduje wyświetlenie informacji o pomyślnym złożeniu wniosku.

 4. Następnie należy zgłosić się w punkcie informacyjnym jednego z sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego w celu weryfikacji danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

 5. Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niemożliwy.

 6. Pomyślna weryfikacja kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników punktów informacyjnych sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

 7. Zweryfikowany użytkownik podpisuje oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

 8. Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

 9. Weryfikacji sygnatur spraw, w których użytkownik żąda dostępu, dokonuje kierownik właściwego sekretariatu wydziału lub wskazany przez niego pracownik.Rozdział V

Dane osobowe

§ 5

 1. Podczas rejestracji użytkownik udziela administratorowi danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych w Portalu Informacyjnym.

 2. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża również zgodę na powierzenie swych danych osobowych do przetwarzania Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku i innym sądom działającym na obszarze tej apelacji w celu:

  - dostępu do informacji o sprawach, których posiadaczem jest Sąd Apelacyjny w Gdańsku lub inne sądy z obszaru apelacji gdańskiej.

  - zapewnienia jednolitego systemu obsługi konta na obszarze apelacji.

 3. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w budynkach, w których ma siedzibę Sąd Okręgowy w Toruniu oraz w siedzibie sądów, o których mowa w § 5 ust. 2.

 4. Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i niniejszym Regulaminem.

 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte we „Wniosku o rejestrację konta” wykorzystywane będą przez administratora danych osobowych do weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do serwisu, identyfikacji użytkowników systemu oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi użytkownika.

 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy serwisu.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych funkcjonalnościach Portalu Informacyjnego wraz z możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie nieobjętym zgodą określoną w § 5 ust. 1 i 2.Rozdział VI

Zasady korzystania z serwisu

§ 6

 1. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika, administrator zablokuje konto użytkownika oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator jest również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.

 2. Akceptując Regulamin użytkownik zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę administratora oraz innych użytkowników.

§ 7

Bieżący nadzór

  Zobowiązuje się Kierownika Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Toruniu do bieżącego weryfikowania poprawności funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Toruniu.Rozdział VII

Obowiązki Administratora

§ 8

 1. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 2. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Dane osobowe zawarte w Portalu Informacyjnym podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).Rozdział VIII

Uprawnienia Użytkownika

§ 9

 1. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.

 2. Użytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont.

 3. W każdym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracji użytkownika w Portalu Informacyjnym, użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym administratora w celu aktualizacji tych danych.

 4. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta z Portalu Informacyjnego. W celu usunięcia swojego konta użytkownik zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym fakcie administratora na adres siedziby Sądu Okręgowego w Toruniu, podany w §2 pkt 1 Regulaminu lub stawić się osobiście z dokumentem tożsamości w punkcie informacyjnym sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego.Rozdział IX

Odpowiedzialność Administratora

§ 10

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika lub użytkownika konta zależnego.

 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 11

  Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Portalu Informacyjnego w każdym czasie.

Załącznik

OŚWIADCZENIE

W przypadku utworzenia w jednostce podległej lub nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości centralnego systemu udostępniania informacji o sprawie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w celu udostępniania danych, o których mowa w § 90a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. - Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 38, poz. 249 ze zm.) bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, o której mowa w art. 7 pkt 5, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 27ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Data i czytelny podpis